TÌM HIỂU 90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thứ ba - 12/11/2019 09:28
TÌM HIỂU 90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG  CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương

THỂ LỆ CUỘC THI

Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương

Thực hiện Công văn số 2579-CV/TU, ngày 23-9-2019; Quyết định số 1221-QĐ/TU ngày 21-10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương (viết tắt là Ban Tổ chức cuộc thi).

Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thông báo thể lệ cuộc thi gồm các nội dung sau:

1. Mục đích, ý nghĩa

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của Đảng ta nói chung và Đảng bộ tỉnh Bình Dương nói riêng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó, nâng cao lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống của các thế hệ cách mạng; ra sức rèn luyện, cống hiến trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

2. Đối tượng dự thi

Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh và người nước ngoài quan tâm.

3. Hình thức thi: Thi viết trả lời những câu hỏi liên quan đến lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương.

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, cỡ chữ 14, bằng tiếng Việt, font chữ Time New Roman. Khuyến khích các bài thi sử dụng ảnh để minh họa phong phú thêm bài viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh).

- Các bài dự thi trình bày trên các chất liệu khác như nhôm, nhựa, mô hình… không được xem xét giải cá nhân, nhưng được tính vào số lượng để xét giải tập thể nơi người dự thi nộp bài.

- Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ họ, tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú; số điện thoại liên hệ. 

- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia cuộc thi này.

    * Bài dự thi có thể gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương; Tầng 19, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 0274. 3822202.

4. Giải thưởng cuộc thi

4.1. Cá nhân:

- 1 giải nhất:                               6.000.000 đồng

- 3 giải nhì, mỗi giải:                  4.000.000 đồng

- 6 giải ba, mỗi giải:                    3.000.000 đồng

- 100 giải khuyến khích, mỗi giải:   500.000 đồng        

   4.2. Tập thể: (dành cho các đơn vị có bài tham gia dự thi nhiều nhất và có bài dự thi đạt giải).

- 1 giải nhất:                           5.000.000 đồng

- 1 giải nhì:                                 4 .000.000 đồng

- 1 giải ba:                                   3.000.000 đồng

- 3 giải khuyến khích, mỗi giải:  1.000.000 đồng

5. Thời gian

- Ngày 25-10-2019: phát động cuộc thi.

- Nhận bài dự thi: từ ngày phát động cuộc thi đến 16 giờ, ngày 30-12-2019 (căn cứ vào dấu bưu điện).

- Từ ngày 1-1-2020 đến ngày 20-1-2020: Ban Giám khảo tổ chức chấm bài.

- Từ ngày 21-1-2020 đến 2-2-2020: Rà soát, kiểm tra công tác chấm thi.

- Ngày 3-2-2020: Công bố kết quả cuộc thi trên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Website tỉnh: binhduong.gov.vn; tinhuybinhduong.vn.

- Tổ chức tổng kết và trao giải: Tháng 3-2020.

6. Thể lệ cuộc thi được đăng, phát trên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Website tỉnh, Bản thông tin nội bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gửi đến các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

CÂU HỎI CUỘC THI 

TÌM HIỂU 90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập, vào thời gian nào và được thành lập trên cơ sở hợp nhất những tổ chức Cộng sản tiền thân nào? Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Câu 2: Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 3: Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức mấy kỳ đại hội? Nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ đại hội? Nêu tên các đồng chí Tổng Bí thư (hoặc Bí thư thứ nhất) từ khi Đảng ta được thành lập đến nay?

Câu 4: Đảng ta khởi xướng đường lối đổi mới đất nước từ Đại hội lần thứ mấy, năm nào? Nội dung chủ yếu Nghị quyết của Đại hội đổi mới? Ở tỉnh Bình Dương, Đại hội đại biểu lần thứ mấy của Đảng bộ tỉnh là đại hội mở đầu thựchiện đường lối đổi mới, thời gian tiến hành đại hội?

Câu 5: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng đã đạt được những thắng lợi quan trọng nào trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước?

Câu 6: Tại các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Đảng ta đã ban hành bao nhiêu nghị quyết? Tên của các nghị quyết đó là gì?

Câu 7: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được ban hành vào ngày, tháng, năm nào? Những vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng mà nghị quyết Trung ương 4 nêu lên là gì?

Câu 8: Đảng bộ tỉnh Thủ Dầu Một được thành lập vào thời gian nào, ai là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên? Công tác cấp bách trước mắt của Đảng bộ tỉnh sau khi được thành lập là gì?

Câu 9: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Thủ Dầu Một trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945?

Câu 10: Nêu diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng tỉnh Thủ Dầu Một (30-4-1975)?

Câu 11: Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (ngày 30/4/1975) đến nay, Đảng bộ tỉnh Sông Bé - Bình Dương đã trải qua mấy kỳ đại hội? Nêu rõ thời gian, địa điểm và tên Bí thư Tỉnh ủy qua từng kỳ đại hội? 

Câu 12: Nêu tóm tắt những bài học kinh nghiệm chủyếucủa Đảng bộtỉnh Bình Dương trong quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 1975-2010.

Câu 13: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ gì trong 5 năm 2016 - 2020?

Câu 14: Qua nghiên cứu, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương”, anh (chị) có những đề xuất, kiến nghị gì trong thời gian tới để góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong sạch, vững mạnh, xây dựng Bình Dương sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại? (bài viết không quá 2.000 từ).

Nguồn: http://baobinhduong.vn

Bài tham khảo: Ở phía dưới

Nguồn tin: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Nguyễn Thị Lệ Hằng
    Mọi người nháy vào "Tập tin" phía dưới để tải bài đã làm về tham khảo nhé. Cảm ơn.
      Nguyễn Thị Lệ Hằng   15/11/2019 10:46
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 7
 
  •   Hôm nay 350
  •   Tháng hiện tại 1,878
  •   Tổng lượt truy cập 911,257
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Oplypic Tiếng Anh
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?